Aquest diumenge, junt amb el Full parroquial posem a disposició de tothom els comptes de les parròquies del 2022.
La pandèmia el 2020 ens va confinar quan els anàvem a publicar i no ho vam fer tampoc el 2021. Reprenem doncs aquesta pràctica de informació i transparència davant de les comunitats cristianes, que ens sembla important.
Enguany, a més, publiquem conjuntament l’economia de les parròquies de Sant Pere i sant Pau i de la MD de la Mercè. No es tracta de comparar-les sinó de fer-nos càrrec que totes dues parròquies, junt amb la de Sant Cosme i sant Damià i les altres realitats pastorals que l’Església té al Prat de Llobregat «sumen» cadascú des de les seves possibilitats i posen el suport patrimonial i econòmic al servei de la realitat de presència d’Església al Prat de Llobregat.
Els nombres poden resultar molt freds però darrera de cada partida hi ha unes realitats que hem rebut dels nostres avantpassats, que hem anat construint la nostra generació i que volem posar al servei de la missió de la nostra església al Prat de Llobregat
Hi ha una part de l’economia que vetlla per fer agradables i confortables els espais de celebració de la fe, de transmissió i reflexió i d’atenció a les persones. Cal fer notar que l’any passat va ser la parròquia de la Mercè qui li va tocar refer una instal·lació elèctrica deficient i antiga, i enguany ha estat la parròquia de Sant Pere i sant Pau que ha hagut de fer un esforç econòmic important per posar al dia i d’acord amb les normatives actuals la seva instal·lació.
Hi ha una altra part que hem anomenat «economia solidària» —entre un 26 i un 38%— que és l’aportació a altres realitats més enllà de la parròquia, sigui la diòcesi com a tal (possibilitant que Germanor els redistribueixi per poder atendre realitats més petites i deficitàries) sigui algunes realitats de Càritas (interparroquial i diocesana) o altres realitats com el tercer món, o la formació del clergat, o Terra Santa…
En l’àmbit ecològic, ja l’any passat vam començar un projecte de sostenibilitat energètica instal·lant un primer grup de plaques de producció elèctrica a la rectoria que el 2022 van produir 1,4MWh, i que van animar-nos a duplicar el nombre de plaques la segona quinzena del mes de gener (ja del 2023). Això, a més de ser una inversió que en el futur ens permetrà un estalvi en la compra d’energia (llum, calefacció, refrigeració a l’estiu…) és també un acte de responsabilitat en resposta a la Laudato si’ en el que la parròquia vol ser també model. Durant aquest 2023 també està prevista la instal·lació de plaques de producció d’energia elèctrica a les teulades i sostres de les parròquies de Sant Pere i sant Pau i de la Mare de Déu de la Mercè, que finança el municipi, però que ens permetrà disposar del 15% de la producció per a les dues parròquies.
També em sembla important —a la vista dels nombres— agrair l’esforç de les aportacions periòdiques que moltes persones fan a través d’una quota (mensual, trimestral, semestral o anual) que representen una part important dels ingressos, i que voldríem que cada un pogués revisar: els qui les tenen subscrites per si poden actualitzar la quantitat (hi ha quotes que no han variat en molts anys) o perquè algú més faci el pas de subscriure quotes noves que donen estabilitat als ingressos que necessitem per equilibrar el pressupost.
Finalment, una paraula d’agraïment als laics que fan la feina de gestionar aquesta economia davant dels feligresos, de la diòcesi i de les administracions. És una feina que malgrat no ho sembli és col·laborar en la pastoral i la missió de la parròquia, posant els recursos que tenim entre tots al servei de l’evangeli, de manera que podem afirmar sense cap dubte que són «agents de la pastoral econòmica», que també és un àmbit de la pastoral. Gràcies!

Tríptic informatiu Economia 2022

Recommended Posts